Anteeo Spedycja

Anteeo Spedycja to innowacyjna platforma wspomagająca zarządzanie spedycją. Platforma obsługuje zarówno przewozy całopojazdowe, jak i przewozy drobnicowe. Oferta ANTEEO Spedycja obejmuje spedycję kolejową, morską, lotniczą, drogową i przewozy kombinowane.

Co wyróżnia system Anteeo Spedycja?

 • kompleksowe wsparcie procesu zarządzanie spedycją,
 • ułatwienie organizacji spedycji – wystawianie zleceń spedycji, listów przewozowych, upoważnień do odbioru produktów, zleceń załadunku, listów przewozowych,
 • wspomaganie procesów łączenia ładunków oraz doładowania,
 • uporządkowanie kalkulacji kosztów – w oparciu o warunki przewozowe oraz dane o warunkach współpracy z danym kontrahentem zawarte w umowie przewozowej następuje kalkulacja kosztów transportu z uwzględnieniem odległości oraz masy produktów do przewozu,
 • rejestracja warunków przewozowych poszczególnych firm transportowych, z którymi współpracuje spedytor,
 • monitorowanie kosztów: ich planowanie oraz rejestracja ich faktycznej wysokości w oparciu o faktury wystawione przez przewoźników.

Dlaczego Anteeo Spedycja?

 • do 20 % większa eliminacja błędów
 • do 20 % eliminacji dokumentów papierowych
 • do 20 % większa optymalizacja pracy
 • do 20% efektywniejsze wdrażanie standardów logistycznych

System modułowy Anteeo Spedycja obejmuje:

 • Ofertowanie
 • Zlecenia
 • Przewozy
 • Faktury
 • SAK (System Akceptacji Kosztów)

Oferta produktowa

Spedycja kolejowaSpedycja drogowaSpedycja lotniczaSpedycja morskaPrzewozy kombinowaneOfertowanieZleceniaPrzewozyFakturyAkceptacja kosztów
Spedycja kolejowa

ANTEEO Spedycja Kolejowa umożliwia wspomaganie faktycznych procesów występujących podczas pracy spedytora, jak również przewoźnika kolejowego. Wspomaga zarządzanie procesem spedycyjnym począwszy od zapytania ofertowego od Klienta, a skończywszy na akceptacji faktur kosztowych od podwykonawców. Struktura programistyczna programu została opracowana w celu elastycznego dostosowania programu do faktycznych potrzeb użytkownika, uwzględniając jednocześnie specyfikę pracy spedytora kolejowego.

Pozwala to na spersonalizowanie oraz dostosowanie systemu do procesów działania firmy. Poprzez zdefiniowanie oddziałów firmy oraz skonfigurowania uprawnień poszczególnych użytkowników systemu mamy możliwość odwzorowania organizacyjnej struktury firmy.

System wykorzystuje najnowsze rozwiązania informatyczne oraz logistyczne, stawiając produkt w grupie wiodących rozwiązań na światowym poziomie.


Zalety systemu

 • Redukcja kosztów logistycznych poprzez uporządkowanie przebiegu procesów.
 • Kontroling kosztów bezpośrednich we wszystkich oddziałach firmy.
 • Możliwość łączenia pracy różnych rodzajów spedycji, rejestracja przewozów intermodalnych z uwzględnieniem specyfiki pracy różnych rodzajów spedycji (kolejowa, morska, portowa, drogowa).
 • Dostęp do informacji finansowych przedsiębiorstwa z chwilą zamknięcia danego okresu obrachunkowego: wolumen sprzedaży, planowane i rzeczywiste koszty, zyskowność na zleceniu, na użytkowniku, na oddziale firmy.
 • Podniesienie wydajności pracy oraz jakości świadczonych usług.
 • Integracja z systemami zewnętrznymi, możliwość wymiany danych, eksportowania i importowania danych systemowych do plików elektronicznych.

Więcej – do pobrania PDF

Spedycja drogowa

ANTEEO Spedycja Drogowa jest rozwiązaniem zintegrowanym z systemem ERP XL w którym następuje wystawianie faktur. Zlecenie spedycji dotyczy przewozu ładunku z wielu miejsc załadunku do wielu miejsc rozładunku.

W zależności od liczby miejsc użytkownik ma do dyspozycji podstawowy oraz uproszczony interfejs. Zlecenia spedycji mogą być łączone w przewozy i na tej podstawie wystawiane zlecenie dla przewoźnika.

System wspomaga planowanie kosztów bezpośrednich spedycji w podziale na poszczególnych podwykonawców, co usprawnia proces akceptacji kosztów.


Zalety systemu

 • uporządkowanie procesów spedycyjnych
 • podniesienie wydajności pracy oraz jakości świadczonych usług
 • integracja z systemami zewnętrznymi
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków

Funkcjonalność

 • rejestracja zlecenia spedycji drogowej
 • generowanie zleceń dla przewoźników
 • integracja z systemem ERP XL
 • planowanie kosztów bezpośrednich spedycji
 • akceptacja kosztów bezpośrednich spedycji drogowej

Spedycja lotnicza

ANTEEO Spedycja Lotnicza jest funkcjonalnym rozwiązaniem wspomagającym procesy operacyjne w firmach świadczących usługi spedycji lotniczej.

Zlecenie spedycji lotniczej może dotyczyć przewozu ładunku z portu lotniczego do innego portu lotniczego. System wspomaga planowanie kosztów bezpośrednich spedycji w podziale na poszczególnych podwykonawców, co usprawnia proces akceptacji kosztów.

anteeo_4
Zalety systemu

 • uporządkowanie procesów spedycyjnych
 • podniesienie wydajności pracy oraz jakości świadczonych usług
 • integracja z systemami zewnętrznymi
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków

Funkcjonalność

 • ofertowanie – udostępnianie informacji o stawkach spedycyjnych
 • oferty jednorazowe – kalkulacja stawek dla przewozu ściśle określonego ładunku
 • rejestracja zlecenia spedycji lotniczej
 • generowanie lotniczego listu przewozowego IATA
 • generowanie nalepek na paczki
 • integracja z systemem ERP XL
 • planowanie kosztów bezpośrednich spedycji
 • akceptacja kosztów bezpośrednich spedycji lotniczej

Spedycja morska

Anteeo Spedycja Morska jest rozwiązaniem wspomagającym proces obsługi zleceń w spedycji morskiej. Zlecenie spedycji morskiej może dotyczyć przewozu ładunku z portu do portu, jak również przewozów łączonych odcinek na trasie morskiej z odcinkiem na trasie drogowej. System wspomaga planowanie kosztów bezpośrednich spedycji w podziale na poszczególnych podwykonawców, co usprawnia proces akceptacji faktur kosztowych.


Zalety systemu

 • uporządkowanie procesów spedycyjnych
 • podniesienie wydajności pracy oraz jakości świadczonych usług
 • integracja z systemami zewnętrznymi
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków

Funkcjonalność

 • ofertowanie – udostępnianie informacji o stawkach spedycyjnych
 • oferty jednorazowe – kalkulacja stawek dla przewozu ściśle określonego ładunku
 • rejestracja zlecenia spedycji morskiej
 • generowanie morskiego listu przewozowego BL
 • integracja z systemem ERP
 • planowanie kosztów bezpośrednich spedycji
 • akceptacja kosztów bezpośrednich spedycji morskiej

Przewozy kombinowane


System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej firmie, a także w kontaktach firmy z kontrahentami jak również z dostawcami na rynku transportowym.

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

 • Przewozy bezpośrednie drogowe
 • Przewozy bezpośrednie lotnicze
 • Przewozy bezpośrednie morskie
 • Przewozy skonsolidowane
 • Przewozy wahadłowe (HUB ó HUB)
 • Przewozy intermodalne
 • Przewozy doładunków
 • Odbiory od nadawcy
 • Dostawy do odbiorcy

Ofertowanie

Moduł Ofertowanie jest integralną częścią systemu ANTEEO SPEDYCJA. Powoduje to zaawansowane możliwości skonfigurowania ułatwień w rejestracji i zarządzaniu ofertami handlowymi w systemie ANTEEO. Proces logiczny ofertowania w systemie wygląda następująco:
Użytkownik zaczytuje stawki dostawców z plików typu .xls do systemu (np. e-rate w transporcie lotniczym).
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania oferty na podstawie zaczytanych stawek. Podczas konstruowania oferty handlowej użytkownik powiększa zaczytaną stawkę o marżę spedycyjną.
Po akceptacji oferty przez klienta użytkownik przekształca ofertę w zlecenie spedycyjne.

Wszystkie dane wprowadzone do oferty są przenoszone w sposób automatyczny na zlecenie spedycyjne:

 • Zleceniodawca
 • Płatnik
 • Relacja / Relacje
 • Stawka za fracht
 • Stawka za usługi dodatkowe
 • Dodatki paliwowe
 • Ładunek z tonażem i objętością

Logika wystawiania ofert handlowych polega na tym, że użytkownik wprowadza dane do systemu tylko raz; nie ma potrzeby powtórnego wprowadzania tych samych danych. Przykładowo, jeżeli użytkownik wprowadzi stawkę dla zleceniodawcy na ofercie handlowej, to podczas przekształcania oferty w zlecenie dana stawka zostaje automatycznie zaczytana na zleceniu. Po wystawieniu faktury sprzedażowej na zleceniodawcę stawki zostają zaczytane w sposób automatyczny ze zlecenia do faktury sprzedażowej.


Korzyści z posiadania ofertowania w systemie ANTEEO:

 • Szablony ofert – umożliwiają użytkownikowi systemu utworzenie szablonów ofert, ułatwiających szybkie wprowadzanie ofert, które w jakiejś części są powtarzalne dla danego klienta, rodzaju przewozu bądź rodzaju ładunku.
 • Oferty złożone z wielu tras i ładunków – umożliwiają użytkownikowi utworzenie oferty handlowej na wiele tras dla wielu różnych ładunków.
 • Oferty na transport intermodalny: łączenie ofert lotniczo – drogowych, morsko – drogowych oraz kolejowo – drogowych.
 • Wielojęzykowa baza klauzul na ofertach – umożliwia łatwe konstruowanie tekstów oraz gotowych klauzul na ofertach, gotowych do zaczytania z bazy danych i wykorzystania bezpośrednio na ofercie handlowej
 • Szablony usług – pozwalają zaczytywać skonstruowane grupy usług na danej ofercie handlowej
 • Definiowanie frachtów – pozwala użytkownikowi na dowolne definiowanie stawek w ofercie, łącznie z uwzględnieniem dodatków paliwowych
 • Kopiowanie ofert – znacznie przyspiesza szybkość konstruowania ofert handlowych przez spedytorów.

Zlecenia

System ANTEEO wspomaga wprowadzanie, monitoring oraz rozliczanie zleceń spedycyjnych w dowolnie złożonych strukturach logistycznych. System obejmuje wszystkie rodzaje zleceń spedycyjnych:

 • Spedycji drogowej
 • Spedycji morskiej
 • Spedycji lotniczej
 • Spedycji kolejowej
 • Zlecenia spedycyjne drobnicowe
 • Zlecenia spedycyjne zbiorcze
 • Zlecenia na przewozy intermodalne

Użytkownik systemu ma możliwość wprowadzania zleceń spedycyjnych ręcznie lub może tworzyć zlecenia spedycyjne na podstawie sporządzonej oferty handlowej. Dodatkowym przyspieszeniem pracy spedytora jest możliwość kopiowania zleceń, intuicyjny interfejs i maksymalne uproszczenie działań dla prostych zleceń spedycyjnych. Na podstawie zlecenia istnieje możliwość wystawienia zlecenia bądź kilku zleceń dla przewoźników, możliwość wydruku listu przewozowego CMR oraz możliwość wysłania do podpisu gotowego zlecenia spedycyjnego dla zleceniodawcy.


Korzyści z posiadania modułu zleceń w systemie ANTEEO:

 • Zaczytywanie danych z bazy danych kontrahentów.
 • Zaczytywanie danych z bazy danych miejsc załadunków i rozładunków.
 • Zaczytywanie danych z bazy danych portów lotniczych oraz morskich.
 • Możliwość załączania załączników oraz notatek na danym zleceniu.
 • Kopiowanie zleceń.
 • Zlecenia zbiorcze.
 • Eksport danych dotyczących zleceń do plików Excel, bądź do raportów Crystal Reports.
 • Raportowanie i analizy.
 • Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi.
 • Obsługa bramki sms.
 • Obsługa nietypowych zdarzeń spedycyjnych.
 • Możliwość zaawansowanego definiowania ładunków

W zależności od konfiguracji systemu ANTEEO umożliwia wystawianie zleceń spedycyjnych bezpośrednio przez klienta poprzez internetowy panel kontrahenta. Powoduje to zaczytanie zlecenia spedycyjnego bezpośrednio do systemu – a tym samym usprawnia pracę spedytora, zwłaszcza dla powtarzalnych zleceń spedycyjnych.

Przewozy

System ANTEEO Spedycja wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej firmie, a także w kontaktach firmy z kontrahentami jak również z dostawcami na rynku transportowym.

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO Spedycja:

 • Przewozy bezpośrednie drogowe
 • Przewozy bezpośrednie lotnicze
 • Przewozy bezpośrednie morskie
 • Przewozy skonsolidowane
 • Przewozy wahadłowe (HUB HUB)
 • Przewozy intermodalne
 • Przewozy doładunków
 • Odbiory od nadawcy
 • Dostawy do odbiorcy

System umożliwia łączenie różnych rodzajów przewozów na danym zleceniu spedycyjnym, by w sposób prawidłowy odzwierciedlić procesy logistyczne zachodzące w ramach przewozu zleconych ładunków. ANTEEO Spedycja pozwala użytkownikowi na usprawnienie procesów logistyczno – spedycyjnych w następujących obszarach:

 • Pozwala użytkownikowi na wyliczenie marży spedytora dla przewozów łączących różne rodzaje spedycji na zleceniu spedycyjnym.
 • Automatyczne tworzenie rezerwy kosztowej na zleceniu w przypadku wybrania podwykonawcy i jego stawki.
 • Raportowanie porównujące poziom kosztów planowanych na zleceniach do kosztów rzeczywistych podpiętych przez użytkowników
 • Możliwość wystawiania listów przewozowych drogowych (CMR), lotniczych (MAWB, HAWB), morskich (B/L) na drukarkach zwykłych oraz igłowych.
 • Możliwość wykorzystania etykiet logistycznych na jednostkach ładunkowych mających zastosowanie dla skomplikowanych przewozów transportowych wykorzystujących logistykę magazynową.

Więcej – do pobrania PDF

Faktury

System ANTEEO umożliwia realizację wszystkich niezbędnych czynności z udziałem związanych z wystawieniem dokumentów sprzedaży.

Do czynności tych zaliczyć można:

 • Wystawianie faktur sprzedażowych.
 • Wystawianie korekt faktur sprzedażowych.
 • Wystawianie not księgowych.
 • Wystawianie not celnych.
 • Wystawianie proform faktur sprzedażowych.
 • Wystawianie skont.
 • Wystawianie faktur zbiorczych.
 • Wystawianie faktur wielowalutowych.
 • Wystawianie rozliczeń wewnętrznych.
 • Wydruki specyfikacji usługowych i frachtowych.
 • Wielojęzykowe wydruki faktur sprzedażowych.

Do każdego zlecenia spedycyjnego oraz przewozu transportowego wprowadzonego do systemu ANTEEO można w prosty zautomatyzowany sposób utworzyć fakturę VAT, na który zaczytają się wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • Data wykonania usługi
 • Kurs walutowy
 • Opis faktury
 • Relacja trasy
 • Numery dodatkowe wymagane na wydruku faktury

Każdy podstawowy dokument sprzedaży wystawiany jest wg podobnego schematu, który uwzględnia części wspólne każdego dokumentu, takie jak nazwa kontrahenta oraz nazwy usług wypełniające poszczególne pozycje dokumentu. Wiele danych określanych na dokumencie sprzedaży wybieranych jest z odpowiednich baz danych. Dotyczy to m.in. kartoteki kontrahentów czy też sposobów płatności. Umożliwia to użytkownikom systemu szybkie oraz bezawaryjne wystawianie faktur sprzedażowych, bez konieczności definiowania dodatkowych danych w systemie ANTEEO.
Korzyści z posiadania modułu fakturowania w systemie ANTEEO:

 • Szybkie i łatwe wystawianie faktur sprzedaży.
 • Możliwość wystawiania i otrzymywania not księgowych.
 • Faktury zbiorcze i wielowalutowe.
 • Aktywne bufory na rozliczeniach, pozwalające sprawdzić poprawność wystawienia faktury przed wysłaniem jej do klienta.
 • Korekty ilościowe i wartościowe.
 • Możliwość definiowania okresy finansowe.
 • Kursy walut automatycznie zaczytywane z NBP.
 • Wbudowane zestawienia sprzedaży w różnych przekrojach (kontrahentów, pracowników, okresów sprzedaży).
 • Możliwość wprowadzania kursów banków komercyjnych.

Funkcja obsługi faktur umożliwia łatwe wyszukiwanie wszystkich zgromadzonych dokumentów sprzedaży: faktury krajowe, faktury walutowe, faktury zagraniczne, noty księgowe oraz proformy. Na podstawie licznych kryteriów takich jak data wystawienia, sprzedaży, rodzaj faktury, jednostka organizacyjna wystawiająca fakturę, kontrahent oraz wiele innych można szybko odszukać poszukiwany dokument. Same dokumenty na liście również są wyróżniane kolorami, co odróżnia poszczególne rodzaje dokumentów w systemie ANTEEO.

Akceptacja kosztów

Ważnym elementem Platformy ANTEEO jest wspomaganie procesu akceptacji kosztów bezpośrednich spedycji. Zastosowane rozwiązania ułatwiają przepływ dokumentów kosztowych pomiędzy poszczególnymi działami firmy i zapewniają kontrolę nad stanem akceptacji faktury. System akceptacji kosztów to autorskie rozwiązanie informatyczne zintegrowane z systemem ANTEEO. Aplikacja porządkuje procesy związane z akceptacją dokumentów kosztowych w firmach spedycyjnych oraz transportowych. Poniżej jest przedstawiony modelowy przebieg tego procesu.

System akceptacji kosztów zastosowany w programie ANTEEO pozwala na kontrolę kosztów w systemie, oraz na wielopoziomową akceptację bezpośrednich faktur kosztowych. Logika systemu pozwala na zdefiniowanie procesu w sposób odpowiadający danej firmie. Wprowadzanie faktur kosztowych do systemu może następować poprzez zaczytanie pliku w formie elektronicznej, jak również poprzez wprowadzanie faktur przez osobę uprawnioną. Następnie w formie elektronicznej następuje przekazanie faktury do weryfikacji do wybranych lub zdefiniowanych użytkowników firmy. Pozwala to na akceptację zarówno faktur przez jednego użytkownika, jak również rozpisanie zbiorczych faktur kosztowych przez wielu użytkowników systemu, a następnie podpięcie kosztów pod zlecenie bądź fakturę sprzedażową.

Pozwala to na kontrolę kosztów z dokładnością do całej firmy, poszczególnych oddziałów, jak również pojedynczych użytkowników systemu:

 • Rentowność zleceń
 • Rentowność spedytorów
 • Rentowność oddziałów
 • Rentowność spedycji
 • Rentowność firmy
 • Szacunek kosztów

Elektroniczna Akceptacja Faktur to:

 • Skrócenie czasu akceptacji faktur.
 • Dostęp do elektroniczny obraz dokumentów.
 • Identyfikacja miejsca faktur w firmie (bieżąca informacja o osobie akceptującej dokument, alerty i ponaglenia przy zaleganiu z korespondencją).
 • Automatyczna akceptacja merytoryczna związana z rozliczeniem faktur w księgowości (bieżąca informacja na temat poziomu kosztów w firmie).
 • Redukcja ilości nierozliczonych faktur w przedsiębiorstwie.