Aplikacje dedykowane Software Solutions

Przedstawiamy Państwu aplikacje, które mają znaczący wpływ na ułatwienie pracy w firmie i skrócenie czasu niezbędnego na jej wykonanie.

OFERTA PRODUKTOWA

Anteeo SprintAnteeo RaportowanieSystem Akceptacji KosztówImporter PKImporter kategoriiKonwenter planu pracyKurs do VATSoftSol MT940Zaliczki NBPUmowyVAT w budowlańce

Anteeo Sprint

System ANTEEO WMS Sprint, to rozbudowana funkcjonalnie platforma wspomagająca wykonywanie procesów magazynowych w dowolnego typu oraz różnej wielkości powierzchniach magazynowych. Obrót artykułami odbywa się w ujęciu ilościowym. Rozwiązanie to wspomaga zarządzanie przepływem produktów, począwszy od przyjęcia zewnętrznego produktu, poprzez składowanie, relokacje (zmianę położenia) oraz usługi pokrewne jak np. oklejanie, foliowanie, układanie na paletach, konfekcjonowanie, a skończywszy na wydaniu zewnętrznym produktu wskazanemu odbiorcy.

System wykorzystuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne jak i logistyczne. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi stawia produkt w grupie wiodących rozwiązań na światowym poziomie.

Anteeo Raportowanie

Aplikacja Anteeo Raportowanie dla systemu Comarch ERP to rozwiązanie wspomagające tworzenie raportów finansowych na podstawie danych księgowych z możliwością połączenia tych danych z kartą produktu oraz kartą kontrahenta.


Wskazaniem do stosowania opisywanego rozwiązania wspomagającego przetwarzanie danych o obrotach i saldach jest stopień złożoności zestawień. O ile zestawienie obrotów i sald dostępne standardowo w systemie umożliwia dostęp do tych danych w wybranych zakresie dat, to wykorzystując niniejsze rozwiązanie uzyskujemy możliwość zestawiania wybranych danych w wielu okresach, jak i tworzenia zestawień porównawczych, okres do okresu.

Istotną cechą rozszerzenia raportującego jest możliwość zestawienia danych z kont księgowych w oparciu o rozszerzone dane z karty produktu i karty kontrahenta. Numery kont są łączone z danymi o produkcie lub kontrahencie, a następnie na tej podstawie następuje określenie kont jakie należy uwzględnić przy określonych przez użytkownika warunkach obliczeniowych.

Przetwarzanie wartości zmiennych jest realizowane przez raporty, tworzone z wykorzystaniem jednego z kreatorów raportowania (sprzedaż wg okresów, grupowanie i filtrowanie, selekcja wierszy, szablon z pliku, selektor kontrahentów). Dostępne są dwa sposoby definiowania raportu. Pierwszy polega na przypisaniu zmiennych do raportu z wykorzystaniem poniższego interfejsu użytkownika. Drugi sposób polega na utworzeniu w aplikacji Excel własnego szablonu i opisanie tego szablonu zmiennymi, których wartości mają być wprowadzone w wskazanie komórki.

System Akceptacji Kosztów

System Akceptacji Kosztów (SAK) to autorskie rozwiązanie informatyczne zintegrowane z systemem Comarch ERP XL.

Głównym celem aplikacji jest uporządkowanie procesów związanych z akceptacją dokumentów kosztowych w firmie. Klasyczne systemy klasy ERP przedstawiają jedynie informacje kosztowe i zwykle nie są w stanie wymusić szybkiej ewidencji związanych z nimi dokumentów. Głównym powodem są opóźnienia wynikające z natłoku obciążeń pracowników merytorycznych. System Elektronicznej Akceptacji Faktur poprzez odpowiednie procedury przyspiesza rozliczanie merytoryczne faktur zapewniając szybszy dostęp do informacji kosztowej, finansowej oraz podatkowej.

System jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL na poziomie rejestrowania dokumentów kosztowych w rejestrach VAT oraz modułu sprzedaż systemu Comarch ERP XL.


Kancelaria dokumentów kosztowych
Kancelaria zakupowa jest elementem systemu służącym ewidencji faktur wpływających do firmy. Pracownicy sekretariatu wprowadzają do systemu podstawowe informacje dotyczące rejestrowanego dokumentu (dane kontrahenta, numer faktury) oraz skanują fakturę wraz z ewentualnymi załączni­kami, uruchamiając w ten sposób procedurę jej akceptacji. Kolejnym działaniem na tym etapie jest sprawdzenie faktury pod względem formalno-prawnym przez dział księgowy oraz automatyczne prze­pisanie jej do odpowiedniego rejestru zakupu. W tym momencie staje się ona dostępna dla potrzeb finansowych, co oznacza, że tworzy ona zobowiązanie oraz trafia do rejestru podatku VAT. Na tym eta­pie księgowość wskazuje również osobę odpowiedzialną merytorycznie, która powinna ustosunkować się do danej faktury i przesłać ją dalej w postaci elektronicznej.

Rozliczenie księgowe
Faktura po akceptacji finansowej automatycznie rozdekretowuje się w systemie finansowo-księgowym na odpowiednie obiekty ewidencji kosztowej, wskazane przez osoby merytorycznie odpowiedzialne. Dzięki temu pracownicy działu księgowości tylko potwierdzają taką fakturę i nie muszą wykonywać żadnych dalszych czynności.
Dla potrzeb księgowych do faktury drukowany jest raport obiegu korespondencji, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące akceptacji formalnej, merytorycznej, jak i finansowej określonego dokumentu wraz z pełną historią obiegu każdej faktury w organizacji.
Elektroniczna Akceptacja Faktur to:

 • Znaczne skrócenie czasu akceptacji faktur – nawet z kilkunastu do kilku dni
 • Dostępny elektroniczny obraz dokumentów – brak zaginionych lub zniszczonych faktur
 • Identyfikacja aktualnego miejsca faktur w firmie – bieżąca informacja o osobie akceptującej dokument, alerty i możliwość wysłania ponaglenia przy zaleganiu z korespondencją
 • Automatyczna akceptacja merytoryczna związana z rozliczeniem faktur w księgowości – bieżąca informacja na temat poziomu kosztów w firmie
 • Automatyczna akceptacja finansowa – potwierdzenie zgodnie z wysokością faktury kosztowej
 • Znaczna redukcja ilości nierozliczonych faktur w przedsiębiorstwie – z 40% do 3%

Importer PK

Program Import Polecenie Księgowania przeznaczony jest dla pracowników Działu Księgowego, którzy potrzebują sprawdzonego, a zarazem profesjonalnego narzędzia. Rozwiązanie służy do importu poleceń księgowania wprost z arkusza Excel. Posiada funkcję konfigurowania źródła danych – dzięki której mamy możliwość wskazywać odpowiednie kolumny z danymi w programie Excel.

Aplikacja eliminuje czasochłonne, ręczne wprowadzanie danych do programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL poprzez umożliwienie importu danych bezpośrednio z dokumentu excel. Aplikacja importera PK daje ogromną oszczędność czasu, a czynności związane z poleceniem księgowania są teraz o wiele mniej pracochłonne. Program redukuje do minimum ryzyko pomyłek, które występują dość często przy ręcznym przepisywaniu danych z plików do programu.

Importer kategorii

Kategorie są w systemie Comarch ERP Optima bardzo istotnym elementem związanym z opisywaniem dokumentów, ich klasyfikacją oraz analizą.
Lista kategorii jest wspólna dla wszystkich obiektów w programie – a więc z tych samych kategorii korzystamy przy uzupełnianiu cennika, wystawianiu faktur, zapisach w raportach kasowych i bankowych, preliminarzu, wprowadzaniu dokumentów do rejestrów VAT, a także w księdze czy w ewidencji środków trwałych.

Kategorie spełniają w programie następujące funkcje:

 • służą do klasyfikowania dokumentów. Dzięki dwupoziomowej strukturze listy kategorii, analizy przychodów i kosztów bądź płatności prowadzone pod kątem kategorii, pozwalają na wyciągnięcie z programu informacji o przeprowadzonych transakcjach w rozbiciu na różne stopnie szczegółowości.
 • służą jako słownik pomocniczy opisów zdarzeń gospodarczych. Można więc wykorzystywać je jako listę pomocniczą opisów wprowadzanych na dokumentach rejestrach VAT, zapisach księgowych lub kasowych i bankowych.
 • służą jako wzorce przy wprowadzaniu dokumentów. Wprowadzając dokumenty do rejestru VAT, kategorie automatycznie ustawiają domyślne wartości stawek VAT, sposobu księgowania dokumentu, sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7.
 • służą do klasyfikowania dokumentów. Mogą potem być wykorzystywane przy tworzeniu schematów księgowych i odpowiedniego księgowania dokumentów.

Konwenter planu pracy

Aplikacja Konwerter Planu Pracy to uniwersalne rozwiązanie umożliwiające import harmonogramu czasu pracy z arkuszy MS Excel bezpośrednio do systemu Comarch ERP Optima. Aplikacja eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych do programu Comarch ERP.

Grafik przygotowywany przez Kierownika Sklepu może mieć dowolny układ kolumn i wierszy, wybraną kombinację kolorystyczną, zawierać logo firmy i wszystkie niezbędne adnotacje dotyczące typów nieobecności. Aplikacja umożliwia przekształcenie takiego arkusza do formatu akceptowanego przez program Comarch ERP Optima. Użytkownik w prosty sposób może wówczas zaimportować za pomocą jednego przycisku plan pracy dla wielu pracowników w wybranym przez siebie okresie.

Kurs do VAT

Aplikacja umożliwiająca tworzenie wtórnych dokumentów z odpowiednim kursem waluty. Wykorzystywana do tworzenia faktur wewnętrznych zakupu przy rozliczaniu usług zagranicznych.

SoftSol MT940

Softsol 940 jest to program pozwalający na przetwarzanie wyciągów bankowych w formie tekstowej do standardu używanego przez system Comarch ERP XL (mt940).

Aplikacja służy do wspomagania rozliczania płatności za faktury kosztowe na podstawie importowanych do systemu wyciągów bankowych. Procedura jest następująca: na podstawie wykonanych poleceń bankowych należy rozliczyć wykonane płatności z fakturami kosztowymi.
Podczas eksportu poleceń przelewów każdemu poleceniu może być nadany identyfikator. Tym samym identyfikatorem zostaną oznaczone płatności, które są źródłem tego polecenia. Jeśli identyfikator ten wystąpi w wyciągu bankowym (będzie nim oznaczone obciążenie), to podczas jego importu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone.
Aplikacja Softsol MT940 umożliwia wykorzystanie powyższej funkcjonalności. Standardowo banki nie przyjmują i nie zwracają identyfikatora operacji.

Schemat działania aplikacji Softsol MT940

Zaliczki NBP

Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek składania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego.
Kto, kiedy, jak oraz o czym powinien informować NBP?
Jakie formularze stosować?

Aplikacja Stan zaliczek i należności do NBP
Obowiązek sprawozdawczy ciąży przede wszystkim na tych rezydentach (podmiotach krajowych), którzy sprzedają nierezydentom (podmiotom zagranicznym) lub kupują od nich towary bądź usługi. Bank centralny należy informować o stanie nierozliczonych należnościach i zobowiązaniach:

 • Stan należności krótkoterminowych/długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów (formularz OPE/STANY),
 • Stan zobowiązań krótkoterminowych/długoterminowych za zakupione towary lub usługi nierozliczone z nierezydentami (formularz OPI/STANY).

Oferujemy zestawienie, które przedstawia wykaz obrotów i sald z uwzględnieniem kraju kontrahenta oraz waluty na wybrany dzień. Dane wskazane w zestawieniu naszej aplikacji są podstawą do uzupełnienia formularzy (formularz OPE/STANY), (formularz OPI/STANY).

Umowy

Aplikacja umożliwiająca seryjne tworzenie umów-zleceń. Program korzysta z bazy pracowników Comarch ERP Optima i tworzy w systemie gotowy dokument z kwotą, opisem, rozliczeniem podatkowym w zależności od rodzaju umowy.

VAT w budowlańce

Aplikacja VAT w usługach budowlanych/transportowych
Faktury sprzedaży za usługi budowlane oraz transportowe zazwyczaj są księgowane w przychodach po dacie sprzedaży. Jednak pozostaje problem związany z uwzględnieniem faktury w rejestrze VAT. Do deklaracji VAT trafiają one w momencie wpłynięcia płatności, jednak do 30 dni od daty sprzedaży.
Aplikacja VAT w firmach budowlanych i transportowych umożliwia przed wygenerowaniem deklaracji wyszukanie oraz automatyczną zmianę miesiąca uwzględnienia VAT w deklaracji VAT-7. Dokumenty zweryfikowane przez aplikację, zostają oznaczone atrybutem z datą dokonania weryfikacji.