Audyt IT

Prace audytorskie w obszarze IT polegają na wyrywkowym badaniu czynników mających wpływ na korzystanie z systemu informatycznego w firmie. Badanie jest przeprowadzane na poziomie szczegółowości ustalonym przez audytorów i możliwym do realizacji w ramach przyjętego budżetu. Efektem pracy jest dokument powstały w oparciu o rozmowy z kierownictwem firmy oraz z użytkownikami systemu, obserwacje konsultantów i dostępną dokumentację wdrożeniową. Informacje zawarte w dokumencie stanowią opinie audytora o funkcjonowaniu systemu opartymi na informacjach zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego postępowania.

Przeprowadzenie audytu ma na celu:

  • Diagnozę istniejących problemów w zakresie wykorzystywanego systemu i propozycje ich rozwiązań,
  • Sformułowanie wymagań wobec systemu informatycznego oraz planów dotyczących wykorzystania narzędzi informatycznych mających na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Sformułowanie zaleceń w zakresie możliwych usprawnień i rozwoju funkcjonalności oprogramowania, a także zakresu jego wykorzystania.
  • Przedstawienie harmonogramów działań oraz kalendarium spotkań wdrożeniowych
  • Przedstawienie zaleceń w zakresie organizacji prac zespołów wykorzystujących system
  • Opis możliwych rozszerzeń systemu, które mogą pomóc lepiej kontrolować zachodzące procesy, a także podnieść poziom satysfakcji użytkowników systemu.

Co ważne, prace przebiegają bez nacisków zewnętrznych oraz wewnętrznych ze strony firmy badanej na audytora, co daje możliwość przedstawienia obiektywnej opinii.